November 7 - 30, 2008

07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Monday, Nov. 10

KAMIHIKOUKI
LES AVIONS DE PAPIER
Japanese schoolgirls from Takasaki                                                                  
Fabien Prioville & BALLET NOAH     
Europäische Erstaufführung
Café ADA Wuppertal
8:00 p.m.

   Foto: © Detlef Erler
Fest with Pina
Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions Impressions